Öt bibliai szentírásvers, amely a Szentlélekről tanít minket

  A mormon tan tanítása szerint akkor is érezhetjük a Szentlélek hatását, amikor Isten igéjét olvassuk.

  A többi keresztényhez hasonlóan a mormonok, vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai hisznek abban, amit a Biblia az Atyaistenről, a Fiáról, Jézus Krisztusról, valamint a Szentlélekről tanít. A mormonok azonban nem hisznek abban, hogy a Bibliában megtalálható lenne a Szentháromság tana, vagyis hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen lényt alkotnának. A mormonok ezzel szemben azt vallják, hogy a Biblia tanítása szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek bár teljes egységben munkálkodnak, mégis különálló egyének (lásd Jeffrey R. Holland: Az egyedül igaz Isten és a kit Ő elküldött, a Jézus Krisztus. Liahóna, 2007. nov. 40–42.). A mormonok e három egyént együttesen Istenségnek nevezik.

  Ráadásul, miközben sok keresztény úgy hiszi, hogy Isten csak egy lélek, a mormonok azt vallják, hogy az Atya és a Fiú egyaránt megdicsőült testtel rendelkezik, míg a Szentlélek egy lélekszemély. A mormon tan – a Biblia tanításával összhangban – azt tanítja, hogy a Szentlélek az Istenség egyetlen tagja, aki nem rendelkezik testtel. Íme a Biblia néhány tanítása a Szentlélekről.

  1. Máté 3:11: A Szentlélek megszentel minket

  Az utolsó napi szentek abban hisznek, hogy ahogy a vízzel történő keresztelés fontos ahhoz, hogy megtisztulhassunk a bűneinktől, éppúgy fontos a Szentlélek befogadása, más szóval a tűzzel való keresztelés is. A Máté 3:11 feljegyzi, hogy Jézus Krisztus a vízzel már megkeresztelt embereket „Szent Lélekkel és tűzzel” fogja megkeresztelni. Boyd K. Packer, aki 1961-től egészen 2015-ben bekövetkezett haláláig az egyház egyik általános vezetője volt, szintén azt tanította, hogy „két része van a keresztelkedésnek: a víz általi keresztelkedés és a tűz, vagyis a Szentlélek általi keresztelkedés” (“The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know,” Liahona, Aug. 2006, 20).

  A Szentlélek befogadását a tűzzel való keresztelkedéshez hasonlítják, mert a Szentlélek tisztító hatással van az életünkre. A mormon tan azt tanítja, hogy a salakot felemésztő tűzhöz hasonlóan a Szentlélek addig finomítja a szívünket, amíg már nem lesz bennünk bűn iránti vágy (lásd David A. Bednar: Ártatlan kéz és tiszta szív. Liahóna, 2007. nov. 80–83.). Ez a megtisztító hatás segít nekünk érdemessé válni arra, hogy egy nap majd Istennel élhessünk (lásd Az evangélium tantételei [2009]. 129–133.).

  2. János 3:5: Be kell fogadnunk a Szentlelket, hogy beléphessünk Isten királyságába

  A mormonok hisznek abban, amit a Biblia a keresztelkedés fontosságáról tanít: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” (János 3:5). A mormon tan azt tanítja, hogy meg kell keresztelkednünk ahhoz, hogy halálunk után visszatérhessünk Isten királyságába, a keresztelés szertartása pedig csak akkor lesz teljes, ha elnyerjük a Szentlélek ajándékát is. Amint azt Joseph Smith próféta leszögezte: „Megkeresztelhetnek egy zsák homokot is az ember helyett, ha nem a bűnök bocsánatára teszik, és nem a Szentlélek elnyerése végett. A vízzel történő keresztség csupán félkeresztség, és a másik fél nélkül semmire nem jó – vagyis a Szentlélek általi keresztség nélkül” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 98.).

  3. János 14:26: A Szentlélek vigaszt nyújthat nekünk és mindenre megtaníthat

  A mormonok hisznek Jézus Krisztus tanításában, miszerint a Vigasztaló „a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek” (János 14:26). A Szentlélek az igazság tanítója, és ha készek vagyunk meghallgatni, mindenre megtaníthat bennünket. A mormonok hisznek a Biblia azon tanításában is, miszerint a Szentlélek képes vigaszt nyújtani nekünk, amikor szomorúak vagy magányosak vagyunk, és emlékeztetni minket Isten irántunk való szeretetére.

  4. János 15:26: A Szentlélek bizonyságot tesz Jézus Krisztusról

  Jézus azt tanította, hogy amikor „eljő a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot” (János 15:26). A mormonok azt vallják, hogy a Szentlélek egyik fő feladata bizonyságot tenni az igazságról, különösen pedig Jézus Krisztusról és az Ő isteni voltáról. Kizárólag a Szentlélek által kaphatunk bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ Megváltója (lásd “Testimony,” Gospel Topics, topics.lds.org).

  5. Galátziabeliek 5:22–23: Amikor velünk van a Szentlélek, szeretetet, örömöt és békességet érzünk

  A Szentlelket gyakran úgy is nevezik, hogy a Szent Lélek vagy az Úr Lelke. A Galátziabeliek 5:22–23 azt tanítja, hogy „a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség”. A mormonok azt vallják, hogy amikor velünk van a Szent Lélek, megtapasztalhatjuk a fentebb felsorolt összes jó érzést és tulajdonságot, bármilyen nehézségekkel nézzünk is éppen szembe az életünkben. A Szentlélek nemcsak ránk vonatkozó, személyes erővel ruház fel bennünket, hanem azzal az erővel is, hogy felemeljünk másokat és segítsünk nekik az ő kihívásaikban.

  Tudjon meg többet a Szentlélekről!

  Érdekli, hogy mi áll még a mormon tanban? Ha szeretne többet tudni arról, hogy mi a mormon hitvallás a Biblia Istennel, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel kapcsolatos tanításait illetően, látogasson el a mormon.org oldalra.