A Mormon könyve: Igazságok, amelyek képesek megáldani az életünket

A Mormon könyve számos próféta szavainak feljegyzése, köztük egy bizonyos Nefi prófétáé. Derítse ki, miként áldhatják meg Nefi írásai az Ön életét már ma.

A Mormon könyve annak története, hogy mit tett Isten az Ő népe között az ősi amerikai földrészen. Az első két könyv – 1 Nefi és 2 Nefi – nagy részének szerzője egy ősi próféta volt, akit Nefinek hívtak. Nefi írásai beszámolnak a saját és a családja életéről. Izráeliták voltak, akik Kr. e. 600 körül menekültek az amerikai földrészre.

Nefi élete nem volt könnyű: szenvedett, amikor a családjával maguk mögött hagyták az otthonukat és a javaikat; amikor a bátyjai megpróbálták megölni; amikor éveken át vándorolt a vadonban; amikor nekivágott az óceánt átszelő veszélyes utazásnak, és új életet kezdett az amerikai földrészen (lásd 1 Nefi és 2 Nefi). Azonban az Istenbe vetett hite az átélt nehézségek közben is biztos és szilárd maradt. Olvasson tovább, ha szeretné megismerni Nefi néhány olyan tanítását, amelyek napjainkban is éppen annyira érvényesek, mint évszázadokkal ezelőtt.

1. tanulság Nefitől a Mormon könyvéből: Higgyünk Istenben!

Napjainkban sokan küszködnek azzal, hogy hinni tudjanak Istenben, mert nem mindent értenek Vele kapcsolatban, vagy mert megválaszolatlan kérdéseik vannak. A Mormon könyvében olvasható következő szavakat Nefi írta: „Tudom, hogy [Isten] szereti gyermekeit; de nem ismerem minden dolognak a jelentését” (1 Nefi 11:17). Nefi bizonyságából kiderül, hogy tudhatjuk: Isten létezik és szeret minket – még akkor is, ha nem értünk mindent Vele vagy a minket körülvevő, néha igazságtalan világgal kapcsolatban.

2. tanulság Nefitől a Mormon könyvéből: Higgyünk Jézus Krisztusban!

A Mormon könyve tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Más Mormon könyve-beli prófétákhoz hasonlóan Nefi is kinyilvánította a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságát: „És Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, és próféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért” (2 Nefi 25:26). A mai utolsó napi szentek hálásak Jézus Krisztus azon tanúságtevőiért, akik a Mormon könyvében találhatók. Hisznek abban, hogy a Mormon könyve alapos tanulmányozása mindenkinek segíthet megismerni a Szabadítót, és közelebb kerülni Őhozzá.

3. tanulság Nefitől a Mormon könyvéből: Higgyünk benne, hogy Isten mindenkit szeret!

Nefi írásai azt az erőteljes üzenetet tartalmazzák, miszerint Isten minden gyermekét szereti. A következőket írja többek között: „Íme, megparancsolta-e az Úr valakinek is, hogy ne legyen része az ő jóságában? Íme, mondom nektek, hogy nem; hanem minden ember kiváltságos, az egyik éppen úgy, mint a másik, és senkit nem tilt el” (2 Nefi 26:28, lásd még 32–33. versek). Krisztus napjainkban is hív mindenkit, hogy jöjjenek Őhozzá. Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház egyik vezetője, ezt tanította: „Amikor a Szabadítóra gondolok, általában kinyújtott kézzel látom magam előtt, amint éppen vigaszt, gyógyítást, áldást és szeretetet ad. […] Ezt tette a halandó élete során, és ezt tenné, ha ma köztünk élne” („Ti vagytok a kezem”. Liahóna, 2010. máj. 68.). Világszerte számos utolsó napi szent igyekszik követni a Szabadító példáját azáltal, hogy kezeit mások szeretetteljes szolgálatára nyújtja.

4. tanulság Nefitől a Mormon könyvéből: Tartsuk be Isten parancsolatait!

Nefi kiváló példát mutatott Isten parancsolatainak betartására, még olyankor is, amikor ez lehetetlennek tűnt (lásd 1 Nefi 3–4). Nefi ezt írja a Mormon könyvében: „Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megparancsol nekik” (lásd 1 Nefi 3:7). Példája bizonyosságot nyújthat nekünk azt illetően, hogy az Úr nekünk is segíteni fog, amikor követni igyekszünk Őt, és hogy Ő soha nem fog többet elvárni tőlünk, mint amit a segítségével meg tudunk tenni.

5. tanulság Nefitől a Mormon könyvéből: Legyen reményünk és haladjunk előre!

Feljegyzése vége felé Nefi a remény és a mások iránti szeretet lelkesítő üzenetével bátorítja az olvasókat. Ezt írja: „Krisztusba vetett állhatatossággal kell tehát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya: Örök életetek lesz” (2 Nefi 31:20). Nefi szavai olyan bátorítást jelentenek, amely éppen annyira érvényes ma, mint amikor leírta azt. Szavai arról tanítanak bennünket, hogy milyen fontos a remény és a kitartás, bármi történjen is körülöttünk a világban.

Tudjon meg többet!

A Mormon könyve-beli próféták közül Nefin kívül is sokan tettek bizonyságot Krisztusról. Ha szeretné részletesebben megtudni, hogy miről szól a Mormon könyve, vagy kérne egy ingyenes példányt, látogasson el a mormon.org oldalra.