Joseph Smith élete: Az első látomás

Joseph Smith élete: Az első látomás

Ki volt Joseph Smith?

Ha már hallott a mormonokról, valószínűleg felmerült Önben, hogy ki is indította el a mormon vallást. Ifj. Joseph Smith ma már leginkább úgy ismert, mint az az ember, akin keresztül Isten visszaállította az Ő igaz egyházát – ez Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, melyet „mormon egyház” néven is neveznek. Azonban jóval azelőtt, hogy egy világméretű vallási mozgalom alapítójaként vált volna ismertté, Joseph Smith egy egyszerű fiú volt, aki csak annyit akart megtudni, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon.

Hogy kezdett el Joseph Smith a vallás iránt érdeklődni?

Felnőttként Joseph felidézte, hogy „mintegy tizenkét esztendős koromban elmémet komolyan foglalkoztatták a halhatatlan lelkem jólétét illető mindennél fontosabb aggodalmak” (“History, circa Summer 1832,” 1–2, josephsmithpapers.org). Fiatal tizenévesként Joseph és családja New York állam vidéki részén élt, egy olyan környéken, amely a vallásos lelkesedéséről vált ismertté. Palmyra – a városka, ahol Joseph a családjával élt – és környéke a térségen többször is átsöprő vallási megújulási mozgalmak okán a „túlhevült körzet” néven volt ismert (lásd Beszámolók az első látomásról, Gospel Topics [Evangéliumi témák], topics.lds.org).

Josephet cselekvésre késztette, de egyúttal össze is zavarta ez a vallási izgalom, és őszintén szerette volna megtudni, hogy a megtérteket kereső számos felekezet közül melyik Isten igaz egyháza (lásd Steven C. Harper, “The First Vision: A Narrative from Joseph Smith’s Accounts,” history.lds.org; lásd még Joseph Smith története 1:9–10). Joseph, aki ekkor 14 éves volt, a Bibliához fordult segítségért. Josephet megihlették a Jakab 1:5-ben olvasottak, miszerint „ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől”, és kiment az otthona közelében található kis erdőbe, hogy ima útján választ kérjen (lásd Joseph Smith története 1:11–15).

Mi az az első látomás?

Miután Joseph besétált az erdőbe, letérdelt egy félreeső facsoportnál, és életében először fennhangon kezdett imádkozni (lásd Joseph Smith története 1:14). Azonban alig kezdett bele Joseph az imába, máris képtelen volt folytatni azt. Joseph így beszélt erről: „Alighogy elkezdtem, amikor nyomban megragadott valamilyen hatalom, mely teljesen erőt vett rajtam, és olyan megdöbbentő hatással volt rám, hogy nyelvem megbénította, és nem tudtam beszélni” (Joseph Smith története 1:15). Joseph azt is elmondta, hogy „sűrű sötétség” gyűlt köré, ő pedig attól félt, hogy az elpusztítja őt (Joseph Smith története 1:15).

E rendkívüli ellenállásra és sötétségre válaszul Joseph fokozott erővel folytatta az imáját. Ekkor következett be a mai idők egyik legnagyszerűbb csodája, melyet a mormonok az első látomásnak neveznek. Joseph így emlékezett vissza erre az élményre: „[Ö]sszeszedtem minden erőmet, hogy Istent szólítsam, hogy szabadítson ki engem ennek az ellenségnek a hatalmából, amely engem megragadott. Abban a pillanatban, amikor kész voltam kétségbe esni és átadni magamat a pusztulásnak… egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam. Amint megjelent, észrevettem, hogy megszabadultam az ellenségtől, mely fogva tartott. Amikor a fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” (Joseph Smith története 1:16–17).

Az utolsó napi szentek hite szerint Joseph Smith ezen első látomása során Isten és Jézus Krisztus is szólt hozzá. Arra utasították Josephet, hogy ne csatlakozzon a földön található egyetlen egyházhoz sem, mivel „egyiküket sem ismerte el Isten saját egyházának és királyságának”, és megígérték Josephnek, hogy „az evangélium teljessége tudomás[á]ra hozattatik majd valamely eljövendő időben” (Joseph Smith, “Church History,” Times and Seasons, Mar. 1, 1842, 707, josephsmithpapers.org). Az utolsó napi szentek hite szerint az evangélium teljessége Joseph Smith által vissza lett állítva, amikor tíz évvel később az Úr megalapította rajta keresztül Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.

Miért fontos az első látomás a mormon vallásban?

Az utolsó napi szentek úgy tekintenek Joseph Smith első látomására, mint a mormon vallás megalapításának első, alapvető lépésére. Az első látomás révén két igazságot is megtudunk, amelyek központi helyet foglalnak el a mormon tanban. Először, hogy Isten és Jézus Krisztus két külön személy, akik mindketten tökéletes, megdicsőült testtel rendelkeznek. Másodszor, hogy Isten ma is, továbbra is kinyilatkoztatja akaratát az emberiség számára.

Az első látomást követően Joseph Smith lefordította a Mormon könyvét, amely egy Jézus Krisztusról tanító ősi szentíráskötet; visszaállította az igaz papságot és azt a pecsételő hatalmat, amely lehetővé teszi, hogy a családok az eljövendő életben is együtt legyenek; valamint számos további kinyilatkoztatást kapott Istentől. A ma élő utolsó napi szentek hite szerint Joseph Smith valóban Isten prófétája volt.

Hogy tudhatok meg többet?

Ha többet szeretne megtudni Joseph Smith figyelemre méltó életéről és küldetéséről, látogasson el a mormon.org oldalra.