Hogyan léphetünk kapcsolatba Istennel az ima segítségével?

Mit hisznek a mormonok az ima számos áldásával kapcsolatban?

Hogyan léphetünk kapcsolatba Istennel az ima segítségével?

Mit tanít a mormon vallás az imáról?

A mormonok – másképpen Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – abban hisznek, hogy az ima kapcsolatteremtés köztünk és Isten, a mi Mennyei Atyánk között. Mennyei Atyánk azt kívánja, hogy mindennap imádkozzunk Őhozzá, úgy egyénileg, mint a családunkkal. A mormonok hite szerint Isten azt várja tőlünk, hogy „Őhozzá imádkozzunk és senki máshoz” (“Prayer,” Gospel Topics, topics.lds.org). A mormon vallás – Bibliával megegyező – tanítása szerint, amikor Jézus Krisztus a földön volt, elmagyarázta, hogy Jézus nevében kell imádkoznunk a Mennyei Atyához (lásd János 16:23). A mormonok számára az ima egyszerre parancsolat Istentől és lehetőség a személyes kapcsolatteremtésre Ővele.

Hogyan imádkozzak?

Isten iránti tiszteletünk és szeretetünk kifejezéseként az ima alkalmával letérdelünk, lehajtjuk a fejünket és becsukjuk a szemünket. A mormonok azt vallják, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy ima közben Mennyei Atyánkkal beszélünk, ezért szeretet- és tiszteletteljes nyelvezetet kell használnunk.

A mormon vallás azt tanítja, hogy erő rejlik a fennhangon való imádkozásban, a szentírások pedig arra buzdítanak minket, hogy gyakran imádkozzunk elvonulva, hogy hangot tudjunk adni valódi érzéseinknek Isten előtt (lásd Máté 6:6–7; Alma 34:17–27). Azonban Istenhez bárhol és bármikor imádkozhatunk. A mormon hitelvek közé tartozik az a tanítás is, miszerint akár egy gondolat is imának számíthat, ha Isten felé irányul (lásd Szentíráskalauz: ima scriptures.lds.org).

A mormonok abban hisznek, hogy amikor imádkozunk, hálát kell adnunk Mennyei Atyánknak a számos áldásunkért. Amint azt az egyik egyházi vezető megjegyezte: „A legjelentőségteljesebb és leginkább lelki imák, amelyekben részem volt, rengeteg köszönetet és kevés vagy semennyi kérést sem tartalmaztak” (David A. Bednar: Mindig imádkozzatok! Liahóna, 2008. nov. 42.). A mormon hitelvek azt a tanítást is tartalmazzák, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől jön, és még a legnehezebb kihívásaink során is köszönetet mondhatunk Neki az áldásainkért.

A mormon vallás tanításai szerint Mennyei Atyánk azt várja tőlünk, hogy kérjük Tőle imában, amire szükségünk van. Jézus Krisztus ezt tanította: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik” (Máté 7:7–8). A mormonok hisznek abban, hogy amikor imádkozunk, megkérhetjük Mennyei Atyánkat, hogy segítsen a fizikai, érzelmi és lelki szükségleteinkben és akármilyen egyéb szükségletünkben. A mormonok abban is hisznek, hogy szerető Atyánkként Isten segíteni szeretne nekünk, és minden olyan áldást megad, amely szükséges számunkra. Amikor azonban áldásokat kérünk Mennyei Atyánktól, azért imádkozzunk, hogy legyen meg az Ő akarata, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy érdemesek legyünk a kért áldások elnyerésére.

Milyen áldások származnak az imából?

A mormonok azt vallják, hogy az ima számos áldást eredményez. A mormon vallás tanításai szerint, amikor imádkozunk, érezhetjük Isten irántunk való szeretetét. Hálát érzünk, miközben elgondolkodunk az életünkben már jelenlévő számos áldáson. A boldogság és békesség fokozottabb érzése tölt el minket, amikor arra törekszünk, hogy a saját akaratunkat ahhoz igazítsuk, ami Isten akarata az életünket illetően. Fokozottabb türelemmel és hittel áldatunk meg. Érezhetjük a Szent Lélek vezérlő és iránymutató hatását. Amikor imádkozunk, Isten megnyitja a mennyek csatornáit, és megadja nekünk azokat az áldásokat, amelyeket már meg szeretne adni nekünk, csak kérnünk kell, hogy megkapjuk őket. Mások életét is segíthetünk megáldani, amikor őszinte kéréseinknek adunk hangot Isten felé az ő jólétüket illetően.

Honnan tudhatja meg, hogy mi Isten terve az Ön számára?

A mormon vallásról és a mormonok imával kapcsolatos hitelveiről többet is megtudhat a mormon.org oldalon.