Egy Krisztusba vetett hittel teli új év

Területi vezetőségi üzenet

Elder Leimer x250.jpg
Axel Leimer elder Területi hetvenes

Igencsak zűrzavaros időket élünk.  A napi hírek és a személyes kihívásaink elcsüggeszthetnek bennünket, emiatt pedig úrrá lehetnek rajtunk a félelmeink.[1]  A próféták azonban azt tanították nekünk, hogy a hit elűzi a félelmet és a reménység világosságát hozza el számunkra.[2] A szentírások a hitet a Jézus Krisztusba vetett bizalom eredményeként határozzák meg. Bízunk abban, hogy Ő Isten Fia, és hogy az engesztelés által hatalmában áll megszabadítani bennünket.

Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit az evangélium első tantétele[3], mely erőt ad nekünk ahhoz, hogy:

 

 

 • Istennek tetszően éljünk;[4]

 • segítséget és útmutatás kapjunk tőle;[5]

 • választ kapjunk az imáinkra, az igazság pedig kinyilváníttasson számunkra;[6]

 • a szívünk megváltozzon;[7]

 • bűnbánatot tartsunk és megkeresztelkedjünk;[8]

 • bűnbocsánatot nyerjünk;[9]

 • hatalmas csodáknak legyünk tanúi;[10]

 • további erőre tehessünk szert;[11]

 • meggyógyuljunk;[12]

 • megszabaduljunk;[13]

 • Istenre tekintsünk és éljünk;[14]

 • csak a jó dolgokhoz ragaszkodjunk;[15]

 • szülőkként segítséget kapjunk a gyermekeink tanításához;[16] és

 • mindvégig kitartsunk.[17]

A hit egy hatalmas pozitív erő, mely képes az aggodalom fellegei fölé emelni bennünket, és segít beteljesednünk Krisztusban.  A hitre nem csupán azok tehetnek szert, akik már most is erősek, továbbá a világi foglalkozásunk vagy társadalmi pozíciónk sem befolyásolja ennek képességét.  A hit minden olyan ember számára elérhető, aki követi Krisztust és az Ő egyszerű tanát: tarts bűnbánatot és keresztelkedj meg.[18]  Mihelyst úgy döntünk, hogy befogadjuk az evangéliumot és annak tana szerint cselekszünk[19], még a leggyengébbek is megerősíttetnek.[20]  „A Jézus Krisztusba vetett hit egy mennyei ajándék, melyre úgy tehetünk szert, ha úgy döntünk: hiszünk, majd törekszünk a hitre és ragaszkodunk hozzá.”[21]  „Amikor úgy határozunk, hogy inkább Krisztust követjük hittel, mintsem hogyfélelemből más úton járjunk, a döntésünkkel megegyező következménnyel áldatunk meg.”[22]

Amennyiben ebben az új évben hited megújítása mellett döntesz, az alábbi egyszerű lépések megtételét javaslom.  Először is, ismerd meg és szeresd a Szabadítót! Ezt már azzal elkezdheted, hogy az Ő igéjét olvasod vagy hallgatod.[23]  Határozd el, hogy nem hagysz ki egyetlen istentiszteletet sem, valamint a szentírások, különösképpen a Mormon könyve olvasását.  Azzal a szándékkal olvasd a Mormon könyvét, hogy általa jobban megismerd a Szabadítót.  Ilyenkor megjelölheted magadnak azokat a részeket, melyek az Ő jellemvonásaira és tanításaira utalnak.  Másodszor, a hited növekedésével egyidőben határozd el, hogy az Ő tanításai szerint fogsz élni.  „Amikor hiszünk Krisztusban, elfogadjuk és alkalmazzuk az engesztelését és tanításait. Bízunk Benne, és abban, amit mond. […] Hiszünk Krisztusban, és hisszük, hogy azt szeretné, hogy minden parancsolatát betartsuk. Az iránta való engedelmesség által akarjuk kimutatni a hitünket.”[24]

Mihelyst megismerjük Őt, egyre jobban fogunk vágyni arra, hogy betartsuk a parancsolatait.[25]  A Szabadító tanítása egyszerű: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”[26]  Ez a tanítás annyira erőteljes, amennyire egyszerű is.  A parancsolatokat ne félelemből, hanem a szeretet által indíttatva tartsuk be.  Az Úr arra szólít bennünket, hogy tartsuk be a parancsolatait, az Ő törvényét pedig oly becsben tartsuk, mint a saját szemünk fényét, és véssük azokat szívünk kőtábláira.[27]  Az utolsó napokra vonatkozó új szövetség jövendölésekor az Úr ezt mondta: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.”[28]

Miközben a világ egyre változik, az emberek szíve pedig cserben hagyja őket, a Jézus Krisztusba vetett hitben erőre és békességre lelhetünk.  Krisztus felajánlotta, hogy könnyűvé teszi a terheinket.[29]  A gyengék között a leggyengébbekként ragadjuk hát meg az erő eme forrását, ezt az új évet pedig megnövekedett hittel, valamint a saját szabadulásunkba vetett még nagyobb bizalommal tapasztaljuk meg!


[1] T&Sz 88:89–91

[2] 2 Nefi 31:20

[3] Hittételek 1:4

[4] Lásd Zsidók 11:6.

[5] Lásd 1 Nefi 7:12; 1 Nefi 16:28; Moróni 7:26.

[6] Lásd T&Sz 10:47, 52; Móziás 27:14; Moróni 10:4.

[7] Lásd Móziás 5:7.

[8] Lásd 2 Nefi 9:23.

[9] Lásd Énós 1:3–8.

[10] Lásd 2 Nefi 26:13; Ether 12:12; Moróni 7:27–29, 34–38.

[11] Lásd Alma 14:26; Ether 12:27–28, 37.

[12] Lásd 3 Nefi 17:8.

[13] Lásd Móziás 3:12; Efézusbeliek 2:8; 2 Nefi 25:23.

[14] Lásd Hélamán 8:15.

[15] Lásd Moróni 7:28.

[16] Lásd T&Sz 68:25.

[17] Lásd T&Sz 20:25, 29.

[18] Lásd T&Sz 10:67

[19] Lásd T&Sz 101:78.

[20] Lásd Ether 12:27; T&Sz 1:19; T&Sz 133:58.

[21] A hit választás, nem pedig véletlen kérdése. Írta: Neil L. Andersen elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, 2015. októberi Általános konferencia.

[22] Hittel éljetek, ne félelemmel!; Quentin L. Cook. 2007. november.

[23] Lásd Rómabeliek 10:17.

[24] Prédikáljátok evangéliumomat!: Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz (2008). 61–62.

[25] Lásd 1 János 2:3.

[26] János 14:15; lásd még János 15:10; T&Sz 46:9; T&Sz 124:87; Móziás 13:14.

[27] Lásd Példabeszédek 7:2–3.

[28] Jeremiás 31:33.

[29] Lásd Máté 11:30.