Árasszátok el a földet a közösségi médián keresztül

David A. Bednar elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából
David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából

Egy igazán különleges adományozási korszak idején élünk.

Az adományozási korszak egy olyan időszak, amelyben megtalálható a földön minden szükséges papsági felhatalmazás, szertartás és tanbéli ismeret az Atya szabadítástervének beteljesítésére a gyermekei között. Ehhez mindig elengedhetetlen Isten egy felhatalmazott szolgája – az adományozási korszak feje –, aki viseli és gyakorolja a szent papság felhatalmazását és kulcsait. Adományozási korszakok kerültek bevezetésre Ádám, Énók, Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus Krisztus, Joseph Smith és mások által is. Minden adományozási korszakban újból kinyilatkoztatásra – „adományozásra” – kerülnek az evangélium igazságai, hogy az emberek ne csak a korábbi korszakokból ismerjék Mennyei Atya tervét.

Az igazságtól való elfordulás minden korábbi adományozási korszakban bekövetkezett. Azonban a szabadítás munkája, amely haladt, de nem teljesedett be ezekben a korábbi időszakokban, folytatódik a végső adományozási korszakban. Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy emiatt az utolsó napi dicsőség előrehaladása, az idők teljességének ezen adományozási korszaka, „olyan ügy, amely minden korban érdekelte Isten népét; ez egy olyan téma, amelyről próféták, papok és királyok különös élvezettel beszéltek; örömteli várakozással néztek elébe annak a napnak, amelyben most élünk; és mennyei és örömteli várakozástól fűtve énekeltek, írtak és jövendöltek erről a napunkról”.

Minden evangéliumi adományozási korszakok közül ebben az utolsóban és legnagyszerűbben sor kerül az „adományozási korszakok, kulcsok, hatalmak és dicsőségek teljes és tökéletes egységére és összekapcsolására, valamint kinyilatkoztatására, Ádám napjaitól egészen mostanáig. És nem csak ezek, hanem azok a dolgok is, amelyek soha nem lettek kinyilatkoztatva a világ megalapítása óta, hanem rejtve voltak a bölcsek és az okosak előtt, „ki legyenek nyilatkoztatva… az idők teljességének adományozási korszakában” (T&Sz 128:18).

Az idők teljességének adományozási korszaka és a technika

Megáldattunk azzal, hogy ebben a legbámulatosabb adományozási korszakban élhetünk, tanulhatunk és szolgálhatunk. A teljességnek egy fontos része, amely rendelkezésünkre áll ebben a különleges időszakban, az azon újítások és találmányok csodával határos fejlődése, amelyek lehetővé tették és meggyorsították a szabadítás munkáját: a vonat, a távíró, a rádió, a gépkocsi, a repülőgép, a telefon, a tranzisztor, a televízió, a számítógép, a műholdas adatátvitel, az internet – közel végtelen a listája azon technológiáknak és eszközöknek, amelyek megáldják az életünket. Ezek az előrelépések annak a részét képezik, ahogy az Úr felgyorsítja az Ő munkáját az utolsó napokban.

1862-ben Brigham Young elnök (1801–1877) ezt mondta: „A tudomány és művészet minden felfedezése, amely valóban igaz, és hasznos az emberiségnek, Istentől jövő közvetlen kinyilatkoztatás által adatott, habár ezt kevesen ismerik el. Arra való tekintettel adatott, hogy előkészítse az utat az igazság végső diadalának, és a föld megváltásának a bűn és Sátán hatalmától” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 18–19).

Kérlek, gondolkozzatok el Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) 1974-ben elhangzott szavain, amint a misszionáriusi munka jövőjéről beszél:

Hiszem, hogy az Úr alig várja, hogy olyan találmányokat adjon a kezünkbe, melyeket mi, laikusok, eddig el sem tudtunk képzelni. […] Azáltal, hogy az Úr gondoskodik a kommunikáció e csodáiról, illetve a misszionáriusok, a mi és más »elküldetettek« megnövekedett erőfeszítése és odaadása révén, minden bizonnyal beteljesedik az isteni felszólítás: »Mert bizony, a hangnak el kell jutnia erről a helyről az egész világba, és a föld legtávolabbi részeibe – az evangéliumot minden teremtménynek prédikálni kell…« (T&Sz 58:64).”

Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) pedig ezt tanította 1981-ben: „Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr munkájának kibővülésével, Ő olyan eszközök kifejlesztésére fogja ihletni az embereket, amelyeken keresztül az egyház tagsága, bárhol is legyen, képes lesz meghitt és személyes módon tanácsban részesülni az Ő kiválasztott prófétájától.”

Az üzenetek és a képek, amelyek elküldése és megérkezése korábban napokat, heteket és hónapokat vett igénybe, most másodpercek alatt eljuttathatóak a világ minden pontjára. Köszönjük, Atyánk a prófétáinkat, akik tanítottak és felkészítettek minket az időszakra, amelyben élünk; és akik arra biztattak minket, hogy használjuk a technika vívmányait Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza ma is zajló küldetésének támogatására.

Az Úr meggyorsítja munkáját, és nem véletlen, hogy az idők teljességének adományozási korszakában történnek és kerülnek elő ezek a hatékony kommunikációs fejlesztések és találmányok. A közösségimédia-csatornák olyan, az egész világra kiterjedő eszközök, amelyek személyes, pozitív hatást gyakorolhatnak egyének és családok sokaságára. És hiszem, hogy eljött az idő, hogy Krisztus tanítványaiként helyénvalóan és eredményesebben használjuk ezeket a sugalmazott eszközöket, bizonyságunkat téve általuk Istenről, az Örökkévaló Atyáról, az Ő gyermekei számára alkotott boldogságtervéről, valamint Fiáról, Jézus Krisztusról, aki a világ Szabadítója; hogy hirdessük az evangélium visszaállításának valóságát az utolsó napokban; és hogy elvégezzük az Úr munkáját.

Kövessük a következő alapvető irányelveket, amikor a közösségi médiát használjuk evangéliumi üzenetek tolmácsolására:

1. Legyetek hitelesek és következetesek

Először is, tanítványok vagyunk, és az üzeneteinknek hitelesnek kell lenniük. Az a személy vagy termék, amely nem hiteles, az félrevezető, hamis és tisztességtelen. Az üzeneteink legyenek igazak, őszinték és helytállóak. Ne túlozzunk, szépítsünk vagy tegyünk úgy, mintha valaki vagy valami olyanok lennénk, akik nem vagyunk. A tartalmaink legyenek megbízhatóak és építő jellegűek. Az interneten való névtelenség nem ad okot arra, hogy hiteltelenek legyünk.

A hitelességünket a következetességünk által erősíthetjük meg. Az általatok megosztott evangéliumi üzeneteket szívesebben fogadják, ha a krisztusi példátok egyértelmű a bejegyzéseitek folyamának mintázatában.

Bonnie L. Oscarson nővér nagyon jó példája a közösségi médiában való következetességnek. Amikor 2013 áprilisában elhívták a Fiatal Nők általános elnökének, a Pinterest-követői száma egyik napról a másikra megduplázódott. Oscarson nővér bejegyzései egyértelmű bizonyítékai voltak a feddhetetlenségének, arra indítva egy felhasználót, hogy megkérdezze: „Átmenne a Pinterest-oldalad a Bonnie Oscarson teszten? […] Mit gondolnak az emberek, milyen ember vagy, ha csak annyit tudnak rólad, ami a közösségimédia-oldaladon látható?”

2. Építsetek és emeljetek fel másokat

Másodszor, igyekezzünk építeni és felemelni másokat az üzeneteink által ahelyett, hogy veszekednénk, vitatkoznánk, elítélnénk vagy másokat leszólnánk.

Őszinte szeretetből és törődésből osszátok meg másokkal az evangéliumot. Legyetek merészek és bátrak, de ne legyetek erőszakosak, amikor a hitelveink melletti kiállásról és azok megvédéséről van szó; kerüljétek a viszálykodást. Tanítványokként az a célunk, hogy a közösségimédia-csatornákat eszközként használva elvigyük a visszaállított evangélium világosságát és igazságát egy olyan világba, amely egyre sötétebb és zavarodottabb.

3. Tiszteljétek a szellemi tulajdont

Harmadszor, az üzeneteink is tükrözzék azt, hogy tiszteljük más személyek és szervezetek tulajdonát. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ne készítsetek saját tartalmat valaki más műalkotása, neve, fényképe, zenéje, videója vagy egyéb tartalma felhasználásával az engedélye nélkül. A Médiakönyvtárban és a honlapon található tartalmak, kivéve, ahol ez másképp van feltüntetve, szabadon felhasználhatóak az egyháztagok által az egyház külön engedélye nélkül.

Amikor online osztotok meg üzeneteket, ügyeljetek rá, hogy mások megértsék, miszerint a saját gondolataitokat és érzéseiteket osztjátok meg. Kérlek, ne használjátok az egyház logóját vagy sugalljátok bármely más módon azt, hogy az egyház nevében beszéltek!

4. Legyetek bölcsek és elővigyázatosak

Negyedszer, legyetek bölcsek és elővigyázatosak magatok és a szeretteitek megóvásában. Emlékeznünk kell arra, hogy az internet sohasem felejt. Bármi, amit a közösségi médián keresztül közöltök másokkal, valóban örökre szól – még akkor is, ha az alkalmazás vagy program mást ígér. Csak akkor mondjatok vagy tegyetek közzé valamit, ha szeretnétek, hogy onnantól fogva az egész világ hozzáférjen ahhoz az üzenethez vagy képhez.

Ezen egyszerű irányelvek követése lehetővé teszi, hogy az egyház tagjai világszerte létrehozzanak és megosszanak evangéliumi üzeneteket, amelyek által a világosság „ragyogni fog a sötétségben” (Mormon 8:16).

Egy apostoli felkérés

Amit eddig elértünk ebben az adományozási korszakban az evangéliumi üzenetek közösségimédia-csatornákon keresztüli megosztásában, az egy jó kezdet – azonban ez az áradat még csak egy kis patakhoz hasonlítható. Azzal a felkéréssel fordulok ma hozzátok, hogy segítsetek ezt a patakot folyammá duzzasztani. Arra buzdítalak benneteket, hogy a mai naptól kezdve árasszátok el a földet igazsággal és igazlelkűséggel teli üzenetekkel – olyan üzenetekkel, amelyek hitelesek, tanulságosak és dicséretre méltóak –; szó szerint söpörjetek végig a földön, mint egy árvíz (lásd Mózes 7:59–62).

Azért imádkozom, hogy ne legyünk olyanok, mint egy hirtelen áradás, amely olyan gyorsan visszavonul, mint ahogy kiöntött. Nem egy egyszeri feltűnő kezdeményezésre gondolok, mely után egyből rátérünk a következő feladatra az evangéliumi teendőink hosszú sorában. Nem kell közösségimédia-szakértőkké vagy megszállottakká válnunk. Nem kell irdatlan mennyiségű időt töltenünk körülményes üzenetek megfogalmazásával és terjesztésével.

Képzeljétek el, milyen hatásunk lehet, ha az Úr visszaállított egyházának tagjai százezer- és milliószámra járulnak hozzá látszólag apró módokon a duzzadó áradathoz. Kívánom, hogy apró, egyéni erőfeszítéseink az igazlelkűség és igazság oly záporát eredményezzék, amely fokozatosan felduzzasztja a patakok és folyók sokaságát, végül a földet elárasztó árvizet eredményezve. „Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapját fektetitek le. És kis dolgokból jő elő az, ami nagyszerű” (T&Sz 64:33).

Oly sok módon megáldattunk már; és ahol sok adatott, ott sok követeltetik. Azért imádkozom, hogy teljesebb mértékben felismerjétek a lelki jelentőségét és áldását annak, miszerint az idők teljességének adományozási korszakában élünk; hogy legyen szemetek a napjainkban elérhető lenyűgöző technikában rejlő lehetőségek és veszélyek felismerésére; hogy növekedjen a képességetek ezen sugalmazott eszközök használatára; és sugalmazást, illetve iránymutatást kapjatok a szerepről, amelyet a földön végigsöprő igazság és igazlelkűség áradatában be kell töltenetek. Megígérem nektek, hogy amint előre törekedtek e szent munkában, a halandóságban megáldattok olyan személyes, különleges és szükséges módokon, amelyek felkészítenek benneteket az örökkévalóságra.

 

Egy számítógépen nézik a weboldalt