A Lélek ajándékai elnyerésének a fontossága

Markus Zarse elder, Németország, Területi hetvenes
Markus Zarse elder, Németország Területi hetvenes

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza 2020. áprilisi általános konferenciáján, az első látomás kétszáz éves évfordulójának a megünneplése alkalmából Russell M. Nelson elnök bemutatott egy jelképet, amely Jézus Krisztus központi helyét fejezi ki az Ő egyházában.1 Ez a jelkép magában foglalja az egyház nevét egy szegletkőbe vésve, ami azt jelzi, hogy Jézus Krisztus a legfőbb szegletkő. Jelképesen Jézus Krisztus egy boltív alatt áll, emlékeztetve minket a keresztre feszítése utáni harmadik napon a sírboltból kilépő, feltámadt Szabadítóra. A jelkép középpontjában Thorvaldsen 1820-ban készült márvány Krisztus-szobrának a mása áll, mely a feltámadt, élő Urat ábrázolja, szeretettel tárva ki a karját, hogy minden gyermekét magához ölelje, aki hozzá jön. Láttam az eredeti szobrot Koppenhágában, és további másait Európa templomainál, templomkerteket és látogatóközpontokat ékesítve, és mindig nagy hatással vannak rám a kitárt karok, amelyek mintha át akarnának ölelni. A sebek a kezein és a lábain pedig arra az árra emlékeztetnek, amelyet azért fizetett, hogy hazavigyen engem.

Számos olyan ajándék létezik, melyet Mennyei Atyánk szeretne, ha elnyernénk, ezzel biztosítva a hazafelé – az Ő szerető karjaiba – vezető utunkat.2

Emlékszem egy élményemre egy új misszionárius társammal. Az első pár napban azt gondoltam, hogy mindent jobban tudok nála. Amikor beszélgetni készültünk egymással, megkért, hogy mondjak egy imát. Élénken emlékszem, hogy rögtön az ima elején teljesen erőt vett rajtam a békesség és szeretet érzése, és hallottam, amint kimondom, mennyire sajnálom, hogy ilyen öntelt és goromba voltam, és a társam bocsánatát is kértem. Ez teljesen megváltoztatta a kapcsolatunkat. Nem tudom pontosan, melyik ajándékban volt részem az élmény során, de Isten gyengéd irgalmaként tartottam becsben.

Tudjuk, hogy nem mindenkinek adatik meg az összes ajándék, viszont mindegyikünknek van valamilyen ajándéka3, és ezeket az ajándékokat nem jelként kapjuk, hanem abból a célból, hogy engedelmeskedhessünk azon isteni megbízatásunknak, mely szerint segítenünk kell egybegyűjteni Izráelt a fátyol mindkét oldalán4!

Úgy tudjuk isteni módon összevonni és megsokszorozni az ajándékainkat mások javára, hogy közösen tanácskozunk és szolgálunk.

Jézus Krisztust ábrázoló szobor

Vajon feltettétek már magatoknak a kérdést, hogy mely ajándékok segítenének nektek jobban felmagasztalni az isteni elhívásotokat a családotokban vagy az egyházban? Netán a jószívűség ajándékát szeretnénk kifejleszteni egy bizonyos fivér vagy nővér felé?5 Netán azt, hogy miként tudjuk jobban tanítani a gyermekeinket vagy a többi egyháztagot?6 Számtalan ajándékra van szükség, és ezek megadatnak azoknak, akik keresik őket.

Nem véletlen azonban, hogy a Tan és szövetségekben a Lélek ajándékainak igen hosszú felsorolása két ajándékkal kezdődik:

1.) Az az ajándék, amely „egyeseknek megadatik a Szentlélek által, hogy tudják, Jézus… Isten Fia” és a mi Megváltónk7.

2.) Az az ajándék, hogy mások pedig „higgyenek a szavaikban, hogy nekik is örök életük lehessen, ha hűségesek maradnak8.

Néha úgy érezhetjük, hogy valami hiányzik, amennyiben nem tudunk, csupán hiszünk. Drága nővéreim és fivéreim! Soha ne becsüljétek alá a hit ajándékát! Jeffrey R. Holland elder „lelke… minden hevével” megerősítette, hogy „a hit becses szó és még becsesebb tett”, soha senkinek sem kell szégyenkeznie amiatt, hogy „csak hisz”9. Ha most még nem is tudunk hinni, de vágyunk arra, hogy higgyünk10, akkor ez kiindulópont lehet a lelki ajándékok elnyeréséhez. Russell M. Nelson elnök kijelentette: „Szabadítónk és Megváltónk, Jézus Krisztus mostantól kezdve fogja véghezvinni néhány leghatalmasabb művét mindaddig, amíg újra eljő. Szeretett fivéreim és nővéreim! Könyörögve kérlek benneteket, hogy gyarapítsátok a kinyilatkoztatás elnyerésére irányuló lelki képességeteket!” Igyekezzünk mindannyian követni szeretett prófétánk kérését, hogy még több olyan ajándékot kapjunk, amelyet Mennyei Atyánk készített számunkra. Ezen ajándékok segíteni fognak nekünk megtalálni a hazavezető utat, ahol Ő már hőn várja, hogy újra megöleljen minket.


1. Lásd Russell M. Nelson: A mennyek megnyitása segítségért. 2020. áprilisi általános konferencia.

2. Lásd Moróni 10:8–18; 1 Korinthusbeliek 12: 1–12; Tan és szövetségek 46:11–33

3. Lásd Tan és szövetségek 46:11.

4. Lásd Általános kézikönyv 1.2. fejezet: A szabadítás és felmagasztosulás munkája.

5. Lásd Moróni 7:46–48.

6. Lásd Moróni 10:9–10.

7. Tan és szövetségek 46:13.

8. Tan és szövetségek 46:14.

9. Jeffrey R. Holland: „Hiszek Uram!” 2013. áprilisi általános konferencia.

10. Lásd Alma 32:27.

Mások szolgálata