Mit hisznek a mormonok Jézus Krisztusról?

  A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Azért jött a földre, hogy tanítson minket, és megmutassa, hogyan éljünk.
  A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Azért jött a földre, hogy tanítson minket, és megmutassa, hogyan éljünk.

  Eltűnődött már valaha azon, hogy vajon mit hisznek a mormonok Jézus Krisztussal kapcsolatban? A világ többi keresztényéhez hasonlóan a mormonok – vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – Urukként tekintenek Jézus Krisztusra, és Szabadítójukként imádják Őt. A Jézus Krisztussal kapcsolatos mormon hitelvek közül sok olyan van, amely hasonlít más keresztényekéhez. A mormonok azonban számos olyan tiszta és becses igazságban is hisznek a Szabadítóval kapcsolatosan, amelyek csak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát jellemzik.

  Kicsoda Jézus Krisztus a mormonok hite szerint?

  A legtöbb keresztényhez hasonlóan a mormonok is hiszik, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ Teremtője. A mormonok azonban azt az egyedi hitelvet is vallják, hogy az Atyaisten és Jézus Krisztus két különálló személy. Hisznek abban, hogy Isten és Jézus Krisztus teljességgel egységesek az irántunk való tökéletes szeretetükben, ám különálló személyek, akik saját tökéletes, megdicsőült testtel rendelkeznek (lásd T&Sz 130:22).

  A mormonok azt is vallják, hogy minden férfi és nő, aki valaha is született – beleértve Jézus Krisztust is – az itteni élete előtt Istennel élt, az Ő lélekgyermekeként. Isten azt akarta, hogy mindegyikünk a földre jöjjön tapasztalatokat szerezni, tanulni, és Őhozzá hasonlóbbá válni. Isten azonban azt is tudta, hogy a gyermekei mindannyian bűnöket fognak elkövetni, meg fognak halni, és nem fogják elérni az Ő dicsőségét, ezért a bűneink és gyarlóságaink legyőzéséhez, valamint az Istennel való megbékélésünkhöz egy Szabadítóra lesz szükségünk. A mormonok abban hisznek, hogy hosszú idővel ezelőtt – még a halandóság előtti, Istennel töltött életünk során – Jézus Krisztus lett kiválasztva ilyen Szabadítónak. Ujjongtunk örömünkben, amikor Isten elénk tárta a gyermekei számára készített dicsőséges tervét (lásd Jób 38:7).

  Mit hisznek a mormonok Jézus Krisztus halandó életével kapcsolatban?

  A mormonok hiszik, hogy Jézus Bethlehemben született. Az Atyaisten és egy halandó édesanya (Mária) gyermekeként úgy nőtt fel, hogy sorról sorra, előírásról előírásra (lásd T&Sz 98:12) tanult a saját isteni küldetéséről és Atyja evangéliumáról. A mormonok hisznek abban, hogy Jézus Krisztus tökéletes halandó életet élt, és megmutatta nekünk a legfőbb követendő példát. Ő lett a Messiás, Isten népének megígért Szabadítója, akinek az eljövetelét a próféták jóval korábban megjövendölték. A szentírások feljegyezték, hogy miként tanította az evangéliumát szavakkal és tettekkel, amikor „beteget gyógyítva, vakot látóvá téve és a holtat feltámasztva járta Palesztina útjait” (Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága. Liahóna, 2000. ápr. 2.).

  A mormonok abban is hisznek, hogy Jézus Krisztus az engesztelése során leírhatatlan szenvedéseken ment keresztül az egész emberiség bűneiért a Gecsemánéban és a kereszten, hogy tökéletes módon segíthessen bennünket minden megpróbáltatásunkban. A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, majd feltámadt, hogy az egész emberiség feltámadhasson, és egy nap visszatérhessen, hogy egy szerető Mennyei Atyával éljen. Az egyetlen olyan emberként, aki valaha is maradéktalanul bűntelen életet élt, a Szabadító volt a tökéletes áldozat, a szeplőtelen bárány. Az utolsó napi szentek egyedi hitelvei közé tartozik az, hogy halálát követően Jézus Krisztus meglátogatta az amerikai földrészen élő népét (lásd János 10:16; 3 Nefi 11).

  Hogyan válhatok hasonlóbbá Jézus Krisztushoz?

  Jézus Krisztus tökéletes példája mindannak, ami jó: a hitnek, a reménynek, a jószívűségnek, az erénynek, a tudásnak, a türelemnek, az alázatnak, az engedelmességnek és minden egyéb kiváló tulajdonságnak. A mormonok azt vallják, hogy amint e tulajdonságok kifejlesztésére törekszünk, hasonlóbbá válunk Jézus Krisztushoz. Folytathatjuk a hasonlóbbá válást azzal, hogy gyakran imádkozunk, megbánjuk az elkövetett hibáinkat, és kutatjuk a szentírásokat, hogy alaposabban megismerjük az Ő életét.

  A maradandó boldogság megtalálásának egyetlen útja, ha Jézus Krisztusba vetett hittel rendelkezünk, és követjük az Ő tanításait. A földi életünk számos megpróbáltatással, kihívással és még szívfájdalommal is járhat, ám a Szabadító a következő ígéretet tette a Máté 11:28-ban: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”

  Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miben hisznek a mormonok Jézus Krisztussal kapcsolatban, és szeretné megerősíteni a Vele való személyes kapcsolatát, látogasson el a mormon.org oldalra.